Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej

 

Statut Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej


Art. 1 Cele i zadania FPM

a) Celem FPM jest niesienie pomocy duchowej i materialnej Misjonarzom w krajach uważanych za misyjne oraz promowanie odpowiedzialności za misje,

b) Zadaniem FPM jest uwrażliwienie kapłanów oraz wiernych dla realizacji celu.

 Art. 2 Struktura FPM

a) Fundusz PM jest instytucją diecezjalną powołaną przez Biskupa Ordynariusza.

b) Na czele FPM stoi zarząd, w którego skład wchodzą:

— Prezes i wiceprezes mianowani przez Biskupa Ordynariusza,
— Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Opolskiej,
— Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego,
— Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej,
— Delegat Caritas Diecezji,
— Dyrektor Wydziału Finansowego Kurii.

Art. 3 Działalność Zarządu

a) Posiedzenie Zarządu FPM zostaje zwołane przez Prezesa lub na wniosek członków zarządu.

b) Zarząd utrzymuje stały kontakt z Misjonarzami i pośredniczy, względnie inspiruje kontakty pomiędzy Misjonarzami a dziekanami lub parafiami.

c) Zarząd dba o uzyskanie środków pieniężnych oraz zajmuje się organizowaniem pomocy dla Misjonarzy.

d) Zarząd dba o upowszechnienie idei tzw. Kolędy misyjnej, dostarcza materiały oraz przedstawia wyniki, podaje konkretne cele, wyróżnia parafie wyróżniające się.

e) Zarząd ocenia projekty i przyznaje środki.

f) Zarząd podaje do publicznej wiadomości przeznaczenie i wykorzystanie środków.

Art. 4 Źródła dochodów dla FPMDO

a) Coroczna akcja Kolędników Misyjnych,

b) darowizny i ofiary,

c) festyny, zbiórki.

Art. 5 Kryteria podziału środków

a) Środki FPM mogą być przeznaczone wyłącznie dla Misjonarzy Diecezji Opolskiej oraz na pokrycie kosztów związanych z działalnością FPM, jednak nie większych niż 1%.

b) Środki przyznaje się Misjonarzom, którzy:

— znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
— utrzymują kontakt z FPM,
— przedkładają uzasadnione i opracowane projekty, (formularz projektu do pobrania)
— rozliczają się z otrzymanej pomocy w określonym czasie.

c) Decyzje o przyznaniu środków przekraczających kwotę 500€ podjęte są przez Zarząd większością głosów.

Art. 6 Prezes FPM przedstawi Zarządowi do 1 lipca sprawozdanie za rok poprzedni o przyznanych i wykorzystanych środkach oraz określa plan dalszej działalności.Nr konta:
PEKAO S.A./I.O. w Opolu 36 1240 1633 1111 0000 2651 7221 (w PL)
11 1240 5178 1978 0010 5448 0527 (w Euro)
Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej
Ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole